4/17/2014

Timetable for Shabbat and Last days of Pesah

Shabbat Hol HaMoed

Friday 18th Candles 7:18pm
Havdalah 19th 8:14 pm

Last Days of Pesah

Sunday Night: Candles 7:20pm

Monday April 21st:
Shaharit 9:30am
Kriat HaTorah 10:15 am
Sermon 11:30
Candles 8:16 pm

Tuesday April 22nd:
Shaharit 9:30am
Kriat HaTorah 10:15 am
Sermon 11:30 am
Havdalah 8:17pm